<<<

Projekt "Dotknij teatru"

Opis projektu

Międzynarodowy Dzień Teatru, zaplanowany na 27 marca 2010 roku pod hasłem "Dotknij Teatru", ma być łódzką akcją kulturalno - edukacyjną zorganizowaną przez zintegrowane środowisko łódzkich instytucji kultury w celu:
1. przełamania stereotypów w postrzeganiu teatru poprzez ukazanie związków teatru z rożnymi dziedzinami życia społecznego (psychologią, medycyną, polityką, sztuką ulicy, pop - kulturą, telewizją, edukacją) i jego silnego oddziaływania na codzienność.
2. budowaniu świadomości teatralnej wśród mieszkańców miasta.
3. tworzenia nowej tradycji kulturalnej Łodzi.

Akcja służy promocji miasta jako ośrodka nowoczesnych inicjatyw artystycznych oraz integracji łódzkich środowisk kulturalno-oświatowych, ich aktywizacji do współdziałania na rzecz świadomego budowania kulturalnego wizerunku miasta. Jest inicjatywą pionierską w skali kraju, przewiduje bowiem porównywalnie szersze działania niż organizowane w Warszawie, Poznaniu czy Krakowie akcje "Nocy Teatrów". Ponadto stanowi szczególną i bogatą formę obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru (do tej pory nieobecną w Polsce, a zwłaszcza w Łodzi).

Inicjatywa zakłada przygotowanie programu przy udziale teatrów instytucjonalnych, alternatywnych i szkolnych, muzeów, ośrodków i domów kultury miasta, przy wsparciu Wydziału Kultury Miasta Łodzi, Wydziału Edukacji Miast Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz lokalnych mediów.

Wybrane dla projektu hasło "Dotknij Teatru" pozwala na wieloaspektową prezentację zjawisk teatralnych i podjęcie działań artystycznych w różnych środowiskach: inteligenckich, szkolnych, grupach terapeutycznych, grupach młodzieży defaworyzowanej, seniorów, subkultur, pacjentów łódzkich szpitali i innych. Poza tym umożliwi wejście teatru w przestrzeń miasta.

Realizacja projektu zademonstruje solidarność łódzkiego środowiska kulturalnego i jego realne zaangażowanie w podejmowanie działań na rzecz ubiegania się Łodzi o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Trzeba zwrócić uwagę na wyjątkowość projektu: oddolny i wspólnotowy charakter inicjatywy środowiskowej oraz potencjał rozwojowy. Polityka kulturalna Europy wymusza zmiany w kulturze polskiej, jej organizacji i strukturach. Wydaje się, że właśnie działania wspólnotowe są wyróżnikiem owych zmian. Mocne lokalne środowisko twórcze automatycznie stwarza nowe możliwości współdziałania i podejmowania inicjatyw na skalę ogólnopolską i międzynarodową, kreowania spójnej lokalnej (rozpoznawalnej w kraju) polityki kulturalnej, staje się rzeczywistym polem inspiracji i wymiany doświadczeń, a nie konkurencji. Doświadczenie, które mieliśmy okazję zdobyć przy pracy nad tym projektem staje się tu potwierdzeniem teoretycznych dywagacji. Nawiązanie bezpośrednich kontaktów między instytucjami, a przede wszystkim między ludźmi (dyrektorami, animatorami, aktorami) podczas wielogodzinnych rozmów, burzliwych dyskusji udowodniło, że właśnie w Łodzi istnieje grupa prawdziwych ambitnych, bezinteresownych, twórczych pasjonatów, profesjonalistów, której nie jest obojętny kulturalny wizerunek miasta.

Koordynacją projektu zajmie się grupa inicjatywna złożona z przedstawicieli: Teatru Nowego im. K. Dejmka, Teatru Chorea, Teatru Szwalnia, Centrum Kultury Młodych, Teatru Pinokio, Teatru Chorea, Muzeum Kinematografii.

Rada programowa - Anna Ciszowska (Centrum Edukacji Teatralnej Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi), Krystyna Weintritt (Centrum Kultury Młodych), Konrad Dworakowski i Joanna Ossowska-Struszczyk (Teatr Pinokio), Barbara Kurowska (Muzeum Kinematografii), Tomasz Rodowicz (Teatr Chorea), Marcin Brzozowski (Teatr Szwalnia), Marian Glinkowski, Jadwiga Sącińska (Łódzkie Towarzystwo Teatralne).

<<<

Dotknij teatru Łódx
© "teatralia" internetowy magazyn teatralny 2008 | kontakt: | projekt i administracja strony: | projekt logo:
SITEMAP