zwykła czcionka większa czcionka drukuj
szukaj

Konkursu na projekt graficzny plakatu do spektaklu Teatru Polskiego`

1 Regulamin konkursu na projekt graficzny plakatu do spektaklu "Ocalenie" wg "Letników" Maksyma Gorkiego oraz "Stalkera" i "Ofiarowania" Andrieja Tarkowskiego w reżyserii Macieja Podstawnego. Organizator: Teatr Polski w Poznaniu
§ 1
Przedmiot konkursu
Teatr Polski w Poznaniu, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt plakatu do spektaklu "Ocalenie" wg "Letników" Maksyma Gorkiego oraz "Stalkera" i "Ofiarowania" Andrieja Tarkowskiego w reżyserii Macieja Podstawnego.
§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem firmującym spektakl "Ocalenie" wg "Letników" Maksyma Gorkiego oraz "Stalkera" i "Ofiarowania" Andrieja Tarkowskiego w reżyserii Macieja Podstawnego.
2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.
3. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym.
4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach. 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
6. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość projektów.
§ 3
Wymagania jakie powinien spełniać projekt
1. Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę, logotyp Teatru Polskiego w Poznaniu oraz następujące wyrażenia (ostateczna treść plakatu może ulec zmianie):
Ocalenie
wg "Letników" Maksyma Gorkiego oraz "Stalkera" i "Ofiarowania" Andrieja Tarkowskiego Scenariusz i reżyseria Maciej Podstawny
Premiera 24 maja 2012
2. Projekt może zostać wykorzystany przez Organizatora do stworzenia pozostałych materiałów reklamowych związanych z przedstawieniem: programu, baneru, reklam, informacji prasowych itp.
3. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG na adres email:
[email protected], w tytule e-maila prosimy napisać: Konkurs na plakat - Ocalenie.
4. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres e-mail do dnia 26 kwietnia 2012 r. włącznie.
2
5. Prace konkursowe należy przesłać w formacie plików JPG. Rozmiar e-maila nie może przekroczyć 2 MB. 6. Do konkursu zgłaszać należy plik poglądowy projektu plakatu opartego na podstawowym wymiarze 98 x 68 cm (format pionowy), w proporcji.
7. Każde zgłoszenie przesłane na konkurs będzie potwierdzone krótką wiadomością elektroniczną. Osoby, które w ciągu 3 dni roboczych nie otrzymają potwierdzenia proszone są o kontakt z Organizatorem. Niepotwierdzone zgłoszenia nie będą rozpatrywane w konkursie.
8. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość potwierdzająca zgłoszenie oraz imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora.
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane prace. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej zostanie ujawnione nazwisko autora zwycięskiego projektu.
10. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.
11. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się dostarczyć oryginalne pliki graficzne w formatach TIF, EPS, JPG, PDF etc., przygotowane do produkcji w następujących wymiarach:
a. 124 x 84 cm i 68 x 48 cm (format pionowy) z pozostawieniem białego pola stanowiącego ok. 12% powierzchni plakatu;
b. 120 x 180 cm (format pionowy) z pozostawieniem białego pola stanowiącego 12% powierzchni plakatu. Tekst powinien znajdować się w odległości min. 7,5 cm od wszystkich krawędzi plakatu.
3
c. 120 x 420 cm (format poziomy) z pozostawieniem białego pola o szerokości 60 cm, licząc od prawej krawędzi projektu (pole w pionie). Obszar eksponowany ma wymiary 100 x 400 cm. 10 cm od krawędzi projektu pozostaje poza polem widzenia.
§ 4
Kryteria oceny
1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, składającą się z pięciu członków:
? Dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Polskiego w Poznaniu,
? Wicedyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu,
? Wicedyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu,
? Kierownika marketingu,
? Reżysera spektaklu.
2. Każdy z członków Komisji Konkursowej dysponuje jednym głosem.
3. Projekt plakatu oceniany będzie pod względem artystycznym oraz merytorycznym.
4. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu.
5. Decyzja Komisji jest niepodważalna.
6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania projektu do realizacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody, o której mowa w paragrafie 6.
§ 5
Warunki ogólne
1. Osoby nadsyłając zgłoszenia na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
4
§ 6
Nagroda
1. Za nagrodzony projekt zostanie przyznana kwota pieniężna w wysokości 2500,00 złotych brutto (dwa tysiące pięćset złotych 0/100).
2. W przypadku gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.
§ 7
Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu.
1. Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Teatru Polskiego w Poznaniu, w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne, z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.
§ 8
Postanowienia końcowe
1. Najciekawsze projekty zgłoszone na konkurs mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Teatru Polskiego w Poznaniu. Wybrany plakat zostanie wydrukowany i rozpowszechniony zgodnie z zaplanowaną kampanią reklamową.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Wszystkich sporne sprawy rozstrzyga Komisja Konkursowa.
4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.teatr-polski.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac.
OCALENIE
WG "LETNIKÓW" MAKSYMA GORKIEGO ORAZ "STALKERA" I "OFIAROWANIA"
ANDRIEJA TARKOWSKIEGO
Wyobraź sobie, że jesteśmy w letnim domu (na letnisku w - powiedzmy - Skandynawii, albo w - północnej Polsce, albo w górach gdzieś indziej), gdzie schroniło się siedmiu na przykład przedstawicieli klasy średniej (przechodniów z ulic dużych miast), przyjaciół, również twórców, intelektualistów - ze swoimi kochankami lub żonami. W Europie rozpoczęła się właśnie seria katastrof, która zmiecie naszą cywilizację. Potwierdza się wiadomość, że ktoś - jednak - gdzieś, rozpoczął trzecią wojnę światową. Letnicy, uwięzieni na obrzeżach cywilizacji, ale w zasięgu bomby atomowej, stają wobec pytania: a ty - co zrobiłbyś z ostatnimi dniami życia. Albo tygodniami. Ocalenie będzie pośpieszną medytacją o końcu świata. Teksty Letników Maksyma Gorkiego i Ofiarowania Andrieja Tarkowskiego posłużą do zbudowania sytuacji ludzi postawionych w obliczu katastrofy. Stalker jest przypowieścią, zagadką, bajką, snem (o Strefie i o komnacie, w której spełni się najprawdziwsze pragnienie, i niebezpieczeństwach, którymi usiana jest prowadząca tam droga). Był taki film, mówi jedna z postaci. Stalker. Wyobraź sobie, jak nagle - w jałowe zazwyczaj rozmowy (tych przecież zwyczajnych ludzi), wdzierają się mimo oporu inne opowieści: o naszej newage’owej duchowości, naturze i katastrofie, dotyczące - a jakże - pytań w co wierzyć i jak żyć. Na które to tematy bohaterowie nie będą potrafili mówić.
W spektaklu Ocalenie wykorzystuje się materiał filmowy. Na ekranie między innymi: zorza polarna.
Macie j Podstawny
pent imento plast. ponowne pojawienie się na obrazie pierwotnego (zamalowanego później przez autora) ujęcia (części) dzieła, wskutek zwiększającej się przejrzystości wierzchniej warstwy farby.
Etym. - wł. 'skrucha, żal; (w l.mn.) poprawki, zmiany w dziele art.' od pentire 'żałować, odczuwać skruchę' z łac. paenitere (Władysław Kopaliński)

© "teatralia" internetowy magazyn teatralny 2008 | kontakt: | projekt i administracja strony: | projekt logo:
SITEMAP