<<<

"¦więty król" - wykład dr B±bla w Laboratorium Dramatu

26 kwietnia 2010, godzina 19.00 - Laboratorium Dramatu (Olesińska 21) Wstęp wolny.

"¦więty król" - wykład dr B±bla w cyklu "Psychologia Fatum"

Wykład podejmuje temat genezy monarchii i instytucji króla oraz sakralnej mocy, jaka jest wi±zana z jego władz±. Zaprezentowane zostan± m.in. takie kwestie, jak zasady wyboru króla, jego ¶mierć w walce i ¶mierć rytualna, insygnia władzy, konflikty władców ¶wieckich z władz± kapłańsk±, pochówek króla, grobowce królewskie, kult władców, kl±twy nakładane na królów, król jako namiestnik Boga na ziemi i Bóg jako król. Ciekawym motywem jest sakralizacja ¶mierci królewskiej oraz brak ¶więtych królów w historii Polski, choć maj± ich kraje o¶cienne.

Wykład odbędzie się w ramach cyklu "Psychologia Fatum", który stanowi próbę pokazania zwi±zków między psyche a kultur±. Psychologiczna rekonstrukcja historii, wierzeń, symboli, mitów, rytuałów ¶wieckich i religijnych pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego człowiek jest istota szczególn±, zdoln± na¶ladować samego Stwórcę w aktach twórczych (budowa ¶wi±tyń, zakładanie bibliotek i uniwersytetów, literatura) i zdoln± utożsamiać się z demonami, które każ± siać zniszczenie i cierpienie (wojny krzyżowe, inkwizycja, masowe mordy ludzi chorych psychicznie, terroryzm).

Dr Jerzy B±bel:
http://www.eneteia.pl/index.php?option=content&task=view&id=114&Itemid=1

<<<

© "teatralia" internetowy magazyn teatralny 2008 | kontakt: | projekt i administracja strony: | projekt logo:
SITEMAP